Wednesday, 05/10/2022 - 21:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

Thời khoá biểu Trường THCS Sơn Đà thực hiện từ 05/09/2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

TH
TIẾT

6A (Hường)

6B (Vân)

6C (Linh)

6D (Minh)

7A (Đ.Thảo)

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

 

Toán - Phấn

2

GDĐP - Linh

 

TNHN - Minh

 

Toán - Hường

 

Văn - Thắm

 

 

Văn - Đ.Thảo

3

LSĐL - Dung

 

NN - Vân

 

LSĐL - Linh

 

NT1 (ÂN) - Minh

 

 

KHTN - Ánh

4

LSĐL - Dung

 

TD - P.Hà

 

Văn - Thắm

 

Toán - Hường

 

 

LSĐL - Linh

5

Toán - Hường

 

CN - P.Hà

 

GDĐP - Linh

 

CN - H.Yến

 

 

Chào cờ

3

1

LSĐL - Dung

 

Toán - An

 

KHTN - Hằng

 

TD - P.Hà

 

 

TNHN - Tuấn

2

TD - P.Hà

 

Toán - An

 

KHTN - Hằng

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

 

KHTN - Ánh

3

Văn - Lương

 

TD - P.Hà

 

TNHN - Viện

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

 

KHTN - Ánh

4

Văn - Lương

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

TD - P.Hà

 

KHTN - Hằng

 

 

NN - P.Yến

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Văn - Lương

 

Văn - N.Hương

 

NN - Vân

 

TD - P.Hà

 

 

Toán - Phấn

2

Văn - Lương

 

Văn - N.Hương

 

NT1 (ÂN) - Minh

 

KHTN - Hằng

 

 

CD - Diện

3

NN - Vân

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

TD - P.Hà

 

KHTN - Hằng

 

 

NN - P.Yến

4

NN - Vân

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

CN - P.Hà

 

TNHN - Minh

 

 

LSĐL - Linh

5

TNHN - Minh

 

NN - Vân

 

KHTN - Hằng

 

LSĐL - Đ.Thảo

 

 

TD - H.Yến

5

1

KHTN - Lan

 

Toán - An

 

Văn - Thắm

 

Toán - Hường

 

 

LSĐL - Linh

2

KHTN - Lan

 

Toán - An

 

Văn - Thắm

 

Toán - Hường

 

 

NN - P.Yến

3

Toán - Hường

 

NN - Vân

 

KHTN - Hằng

 

Văn - Thắm

 

 

Toán - Phấn

4

TD - P.Hà

 

KHTN - Lan

 

Toán - Hường

 

NN - Vân

 

 

GDĐP - Hợi

5

CN - P.Hà

 

KHTN - Lan

 

NN - Vân

 

KHTN - Hằng

 

 

CN - Hằng

6

1

KHTN - Lan

 

GDĐP - Vân

 

LSĐL - Linh

 

Văn - Thắm

 

 

NT1 (ÂN) - Minh

2

KHTN - Lan

 

NT1 (ÂN) - Minh

 

LSĐL - Linh

 

Văn - Thắm

 

 

Văn - Đ.Thảo

3

NT1 (ÂN) - Minh

 

KHTN - Lan

 

NN - Vân

 

Toán - Hường

 

 

KHTN - Ánh

4

Toán - Hường

 

KHTN - Lan

 

Văn - Thắm

 

NN - Vân

 

 

Toán - Phấn

5

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

 

SH Lớp

7

1

Toán - Hường

 

NT2 (MT) - Tuấn

 

CD - Diện

 

NN - Vân

 

 

Văn - Đ.Thảo

2

CD - Diện

 

Văn - N.Hương

 

NT2 (MT) - Tuấn

 

GDĐP - Vân

 

 

Văn - Đ.Thảo

3

NT2 (MT) - Tuấn

 

Văn - N.Hương

 

Toán - Hường

 

CD - Diện

 

 

TD - H.Yến

4

NN - Vân

 

CD - Diện

 

Toán - Hường

 

NT2 (MT) - Tuấn

 

 

NT2 (MT) - Tuấn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

7B (Loan)

7C (Ánh)

8A (Lương)

8B (N.Hương)

8C (Hợi)

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

 

Văn - Đ.Thảo

 

KHTN - Ánh

 

Văn - Lương

 

Văn - N.Hương

 

Địa - Hợi

2

 

Toán - Phấn

 

KHTN - Ánh

 

Sinh - Loan

 

NN - Bình

 

Văn - Lương

3

 

LSĐL - Linh

 

Toán - Phấn

 

NN - Bình

 

Sử - Dung

 

Văn - Lương

4

 

KHTN - Loan

 

Toán - Phấn

 

Sử - Dung

 

Địa - Hợi

 

NN - Bình

5

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

3

1

 

TNHN - Dung

 

NN - P.Yến

 

Hoá - Hường

 

Toán - Thuỷ

 

TC Toán - Phấn

2

 

NT1 (ÂN) - Minh

 

NT2 (MT) - Tuấn

 

Sinh - Loan

 

TC Toán - Thuỷ

 

Toán - Phấn

3

 

NN - P.Yến

 

Văn - C.Hà

 

Toán - Thuỷ

 

Văn - N.Hương

 

Toán - Phấn

4

 

KHTN - Loan

 

Văn - C.Hà

 

ÂN - Minh

 

Văn - N.Hương

 

Sử - Dung

5

 

 

 

 

 

TC Toán - Thuỷ

 

ÂN - Minh

 

Sinh - Ánh

4

1

 

LSĐL - Linh

 

CD - Diện

 

Văn - Lương

 

NN - Bình

 

Sử - Dung

2

 

Toán - Phấn

 

LSĐL - Linh

 

Văn - Lương

 

Lý - Hằng

 

TD - P.Hà

3

 

Toán - Phấn

 

TD - H.Yến

 

Sử - Dung

 

TC Văn - Lương

 

NN - Bình

4

 

CD - Diện

 

NN - P.Yến

 

NN - Bình

 

TD - P.Hà

 

CN - Hằng

5

 

NN - P.Yến

 

Toán - Phấn

 

TD - P.Hà

 

Sử - Dung

 

TC Văn - Lương

5

1

 

Toán - Phấn

 

NN - P.Yến

 

CD - Diện

 

MT - Tuấn

 

Lý - Hằng

2

 

LSĐL - Linh

 

Toán - Phấn

 

MT - Tuấn

 

CD - Diện

 

NN - Bình

3

 

NN - P.Yến

 

CN - Hằng

 

TC Văn - Lương

 

Toán - Thuỷ

 

MT - Tuấn

4

 

CN - Hằng

 

LSĐL - Linh

 

Toán - Thuỷ

 

NN - Bình

 

Văn - Lương

5

 

GDĐP - Hợi

 

LSĐL - Linh

 

NN - Bình

 

Sinh - Ánh

 

CD - Diện

6

1

 

Văn - Đ.Thảo

 

GDĐP - Hợi

 

Lý - Hằng

 

Sinh - Ánh

 

Toán - Phấn

2

 

KHTN - Loan

 

TD - H.Yến

 

Văn - Lương

 

Văn - N.Hương

 

Toán - Phấn

3

 

KHTN - Loan

 

NT1 (ÂN) - Minh

 

Địa - Hợi

 

CN - Hằng

 

Hoá - Chiến

4

 

TD - H.Yến

 

KHTN - Ánh

 

CN - Hằng

 

Hoá - Chiến

 

Văn - Lương

5

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

7

1

 

NT2 (MT) - Tuấn

 

Văn - C.Hà

 

Toán - Thuỷ

 

Hoá - Chiến

 

TD - P.Hà

2

 

TD - H.Yến

 

Văn - C.Hà

 

Toán - Thuỷ

 

TD - P.Hà

 

Sinh - Ánh

3

 

Văn - Đ.Thảo

 

TNHN - Tuấn

 

Hoá - Hường

 

Toán - Thuỷ

 

ÂN - Minh

4

 

Văn - Đ.Thảo

 

KHTN - Ánh

 

TD - P.Hà

 

Toán - Thuỷ

 

Hoá - Chiến

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

8D (Đ.Hương)

9A (H.Yến)

9B (Diện)

9C (C.Hà)

9D (Liên)

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

 

NN - Bình

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

 

Văn - N.Hương

Toán - Đ.Hương

 

Văn - C.Hà

 

TD - H.Yến

 

Văn - Liên

 

3

 

Toán - Đ.Hương

Văn - Liên

 

Văn - C.Hà

 

Hoá - Chiến

 

TD - H.Yến

 

4

 

Toán - Đ.Hương

CD - Diện

 

Hoá - Chiến

 

Văn - C.Hà

 

Toán - Đ.Hương

 

5

 

Chào cờ

TC Toán - Đ.Hương

 

CD - Diện

 

TC Văn - Liên

 

Hoá - Chiến

 

3

1

 

Văn - N.Hương

Sinh - Loan

 

Toán - Thuỷ

 

MT - Tuấn

 

NN - P.Yến

 

2

 

Văn - N.Hương

NN - P.Yến

 

Toán - Thuỷ

 

Lý - Lan

 

Sinh - Loan

 

3

 

TC Văn - Thắm

NN - P.Yến

 

MT - Tuấn

 

Toán - Thuỷ

 

CN - Lan

 

4

 

MT - Tuấn

MT - Tuấn

 

NN - Bình

 

Sinh - Loan

 

Lý - Lan

 

5

 

Sử - Dung

Lý - Lan

 

Sinh - Loan

 

NN - Bình

 

MT - Tuấn

 

4

1

 

Lý - Hằng

Toán - Đ.Hương

 

TD - H.Yến

 

Toán - Thuỷ

 

Địa - Hợi

 

2

 

NN - Bình

TD - H.Yến

 

Địa - Hợi

 

Toán - Thuỷ

 

Lý - Lan

 

3

 

TD - P.Hà

Lý - Lan

 

TC Toán - Đ.Hương

 

Địa - Hợi

 

TD - H.Yến

 

4

 

Sử - Dung

NN - P.Yến

 

Toán - Thuỷ

 

Lý - Lan

 

Toán - Đ.Hương

 

5

 

CN - Hằng

Địa - Hợi

 

Lý - Lan

 

TD - H.Yến

 

NN - P.Yến

 

5

1

 

NN - Bình

Sử - Dung

 

Văn - C.Hà

 

NN - Bình

 

Toán - Đ.Hương

 

2

 

Địa - Hợi

Văn - Liên

 

Văn - C.Hà

 

Sử - Dung

 

Toán - Đ.Hương

 

3

 

Sinh - Ánh

Văn - Liên

 

NN - Bình

 

Văn - C.Hà

 

Hoá - Chiến

 

4

 

CD - Diện

Toán - Đ.Hương

 

Hoá - Chiến

 

Văn - C.Hà

 

Sử - Dung

 

5

 

TC Toán - Thuỷ

Hoá - Chiến

 

Sử - Dung

 

TC Toán - Đ.Hương

 

Văn - Liên

 

6

1

 

Văn - N.Hương

TD - H.Yến

 

TC Văn - Liên

 

NN - Bình

 

NN - P.Yến

 

2

 

Hoá - Chiến

Toán - Đ.Hương

 

Văn - C.Hà

 

CD - Diện

 

Văn - Liên

 

3

 

Toán - Đ.Hương

Văn - Liên

 

NN - Bình

 

Văn - C.Hà

 

TC Toán - Đ.Hương

 

4

 

Toán - Đ.Hương

TC Văn - Liên

 

TD - H.Yến

 

Văn - C.Hà

 

CD - Diện

 

5

 

SH Lớp

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

SH Lớp

 

7

1

 

Sinh - Ánh

Hoá - Chiến

 

Sinh - Loan

 

Địa - Hợi

 

Văn - Liên

 

2

 

Hoá - Chiến

Địa - Hợi

 

Lý - Lan

 

Hoá - Chiến

 

Văn - Liên

 

3

 

TD - P.Hà

Văn - Liên

 

Toán - Thuỷ

 

CN - Lan

 

Sinh - Loan

 

4

 

ÂN - Minh

Sinh - Loan

 

CN - Lan

 

Toán - Thuỷ

 

Địa - Hợi

 

5

 

 

CN - Lan

 

Địa - Hợi

 

Sinh - Loan

 

TC Văn - Liên

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Đà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 276
Hôm qua : 623
Tháng 10 : 3.021
Tháng trước : 2.970.728
Quý 4 : 3.021
Năm 2022 : 3.039.140